Przejdź do treści

Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora strony internetowej https://praca.indeka.pl/ z przetwarzanych na tej stronie danych osobowych, pozostawianych przez odwiedzających stronę. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Dokument ten jest elementem polityki bezpieczeństwa wdrożonej  w  przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka.

Przedstawiony dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach dokonywania takiego przetwarzania.

§1

[Administrator danych osobowych]

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka z siedzibą w Kobylnicy 76 – 251, przy ul. Jolanty Szczypińskiej 38, posiadająca przypisany NIP: 8391006783
 2. Kontakt z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej, pod adresem – indeka@indeka.pl;
  2. drogi listownej – na adres siedziby firmy podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
  3. drogi telefonicznej – pod numerem telefonu: 059 845 37 11.

§2

[Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej i pozostawiającej na niej swoje dane osobowe]

 1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej https://praca.indeka.pl/ jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:
 2. każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;
 3. prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.
 4. dobrowolność podawania danych wrażliwych.

§3

[Cel gromadzenia danych osobowych]

 1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zleceń transportowych dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej i dostępnego na niej formularza.
 2. Dane niezbędne do realizacji zlecenia transportowego:
  1. nazwa zlecającego;
  2. adres zlecającego;
  3. miejscowość;
  4. NIP;
  5. numer telefonu;
  6. osoba kontaktowa;
  7. osoba kontaktowa;
  8. nazwa firmy, u której ma nastąpić rozładunek;
  9. miejscowość wraz z kodem pocztowym, w której ma nastąpić rozładunek;
  10. adres miejsca dokonania rozładunku;
  11. osoba kontaktowa w miejscu rozładunku;
  12. numer telefonu osoby kontaktowej w miejscu rozładunku;
  13. kwota ustalonego frachtu;
  14. ilość dni na dokonanie przelewu;
  15. nazwa firmy dokonującej załadunku;
  16. miejscowość wraz z kodem pocztowym, w której ma nastąpić załadunek;
  17. adres miejsca dokonania załadunku;
  18. osoba kontaktowa w miejscu załadunku;
  19. numer telefonu osoby kontaktowej w miejscu załadunku;
  20. rodzaj towaru;
  21. rodzaj opakowań.
 3. Dane przedstawione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zleceń transportowych oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

§4

[Pliki cookies]

 1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętanie ustawienia i inne informacje używane na stronie.
 2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać naszą ofertę w sposób indywidualny do odbiorców naszych usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.
 3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.
 4. Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies:
  1. udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;
  2. udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;
  3. udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

§5

[Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej]

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka jest firmą transportową, co oznacza, że jej działanie wymaga współpracy z wieloma podmiotami. Każdy z podmiotów, z którym współpracuje Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

§6

[Dokonywanie zleceń za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej]

 1. Dokonywanie zleceń transportowych może odbywać się za pomocą formularza w formacie PDF dostępnego na stronie internetowej, w zakładce zlecenie transportowe, pod adresem https://praca.indeka.pl/.
 2. Kliknięcie na stronie internetowej w zakładkę automatycznie generuje plik PDF, który wypełniony i przesłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, czy też za pośrednictwem faksu stanowi dokument zlecenia transportowego.

§7

[Bezpieczeństwo danych]

 1. Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka będący właścicielem domeny internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisamipowszechnie obowiązującegoW ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:
FIRMACEL PRZETWARZANIA DANYCH
Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAPrzetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych
Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. IrlandiaPrzetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych

§8

[Postanowienia końcowe]

 1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usługowe Iwona Indeka. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Tło góra Tło dół